Bruno Latours frågeformulär i kristid

Den mångsidige teoretikern Bruno Latour har på sin webbplats föreslagit oss alla att besvara några frågor i ljuset av den pågående pandemin, en kris som han menar kan vara en generalrepetition inför livet med klimatförändringarna. Läs mer här. När var och en besvarat frågorna enskilt kommer nästa moment: att diskutera dem med andra. Så jag publicerar frågorna i översättning tillsammans med mina svar här och inbjuder den som läser att själva besvara dem och om möjligt diskutera med dem ni har omkring er (så gör jag likadant). Ett tips om det är svårt att komma igång är att skriva på papper, ofta är det lättare att tänka då. Låt grubblandet ta den tid det behöver och se resultatet som ett samtalsunderlag, inte som något som måste vara hugget i sten. Frågorna är svåra och mina svar nedan ska läsas som tentativa funderingar som jag hoppas på att utveckla i dialog med andra. Mycket mer kunde naturligtvis sägas, men detta blir en början.

Fråga 1: Vilka aktiviteter/verksamheter som nu är inställda vill du inte ska återupptas?

 • Nöjesflygresor och övriga onödiga flygresor.
 • Shopping som umgängesform och rekreation (detta har i och för sig nog till viss del ersatts av e-handel, vilket också har sina problem, men det är gott att se fullt med familjer ute i skog och mark på lördagarna).
 • Späckade fritidsscheman.

Fråga 2: Beskriv varför du tänker att denna aktivitet är skadlig/onödig/farlig/oförenlig med de aktiviteter du föredrar och hur dessa skulle främjas av att den försvann/pausades/ersattes? (Skriv ett särskilt stycke för samtliga de aktiviteter du nämnde i fråga 1).

 • Flygresorna orsakar koldioxidutsläpp och skyndar på klimatförändringarna, vilka kommer att försvåra livet för oss alla, på alla möjliga sätt.
 • Shopping som umgängesform och rekreation dövar våra samveten och vår djupaste längtan, när vi i stället kunde ägna oss åt nedanstående fördjupande möten och andlig odling (samtidigt som den bidrar till ett enormt slöseri med resurser, ovärdiga arbetsförhållanden för dem som producerar alla billiga varor och massor av koldioxidutsläpp och andra farliga utsläpp).
 • Späckade fritidsscheman hindrar oss från att stanna upp, ta in, smälta och ta vara på det vi är med om.

Fråga 3: Vilka åtgärder önskar du ska vidtas för att de arbetare/anställda/aktörer/företagare som inte längre kan fortsätta med de verksamheter du tar bort ska få hjälp med att ställa om till andra aktiviteter?

 • Medborgarlön.
 • Generell arbetstidsförkortning.
 • Mer personal inom vård och omsorg.
 • Investeringar i spårvägstrafik i hela landet.
 • Uppbyggnad av beredskapslager inför kommande kriser.
 • Utökat stöd till kulturarbetare, kulturföreningar, kommunala/regionala/statliga kulturella verksamheter och utbildningar inom kultursektorn.

Fråga 4: Vilka av de aktiviteter som nu är inställda skulle du vilja utvecka/återuppta eller rentav börja från intet med?

 • Högt utnyttjande av kollektivtrafik med tåg, buss och spårvagn, både i vardagen och på semestern.
 • Fysiska styrelsemöten & årsmöten.
 • Fester och umgänge med släkt och vänner.
 • Scenföreställningar (teater, konserter, dans, opera, uppläsningar m.m.).
 • Öppna skaparverkstäder av olika slag.
 • Inom kyrkan: Fysiska gudstjänster och retreater dit alla är välkomna, i kyrkor men också t.ex. i vanliga hem. Mer uppmuntran till bön i hemmet för dem som inte kan komma till kyrkor och samlingar.
 • Kramar och kroppskontakt (med samtycke och respekt).
 • Ökad medvetenhet om och ansvarstagande för arbetsmiljön både för vårdpersonal som riskerar att utsättas för smittspridning och för kontorspersonal som tvingas arbeta hemma.
 • Samåkning, gemensamma inköp, olika former av grannsamarbete.

Fråga 5: Beskriv varför denna aktivitet ter sig positiv för dig och varför den harmonierar bättre med/är lättare att kombinera med andra aktiviteter som du föredrar och hjälper till att bekämpa de aktiviteter du inte vill se mer av. (Skriv ett särskilt stycke för samtliga de aktiviteter du nämnde i fråga 4).

 • Kollektivtrafiken (framför allt den spårburna) är energisnål och klimatsmart och samtidigt en viktig mötesplats där vi lär känna varandra och övar oss i att stå ut med varandra. Att resa och lära känna sin omvärld är bra på många sätt, det kan väcka förundran och omsorg.
 • Fysiska möten ger mycket bättre förutsättningar för kreativt gemensamt tänkande och idéutbyte.
 • Fester och umgänge med dem vi tycker om mår de flesta av oss bra av. Vi behöver växlingen mellan vardag och fest.
 • Det tar emot att tala om konstens ”nytta”, men scenföreställningar har liksom all konst en särskild förmåga att göra oss närvarande och mer mänskliga och väcka reflektion över oss själva, våra liv och vårt samhälle.
 • Eget och gemensamt skapande är avgörande både för den personliga hälsan och för demokratin.
 • En gudstjänst är en stund av närvaro inför Gud och skärmar blir ett hinder eftersom de i stället kräver att vi blir frånvarande, dras ut ur det rum där vi befinner oss kroppsligen. Kyrkan bör inte anpassa sig till skärmkulturen utan vara en motkultur.
 • Kramar och kroppskontakt är nödvändigt för hälsa och välbefinnande (så länge det sker i tillitsburna relationer, med fullt samtycke och respekt för den andras gränser, förstås).
 • Rätten till en trygg och sund arbetsmiljö är en fråga om mänsklig värdighet och om ansvar. Den hör ihop med allt ovanstående.
 • Samarbete i vardagen främjar gemenskap, samhörighet och tillit och skapar trygghet och välmående. Gemensamma inköp och grannsamarbete har ju inte ställts in utan främjats av krisen, vilket är värt att ta vara på.

Fråga 6: Vilka åtgärder önskar du ska vidtas för att hjälpa arbetare/anställda/agenter/företagare att erövra den kompetens/de resurser/medel/verktyg som behövs för att överta/utvecka/skapa de aktiviteter du vill se mer av.

 • Se svar på fråga 3, men även:
 • Skärpta krav på arbetsgivare vad gäller arbetsmiljö för anställda som tvingas arbeta hemifrån.
 • Mindre centralstyrning och mer tillit till och stöd för dem som arbetar inom olika verksamheter att, både var och en och tillsammans, utveckla fungerande arbetssätt (i vardag och i kris).
 • Satsningar på biblioteken runtom i landet, i enlighet med förslagen från kampanjen Rusta biblioteken.
 • Utökat stöd till folkbildning, föreningsliv och kulturella verksamheter.
 • Stöd för utveckling av andra alternativa och mötes- och utbildningsformer än videomöten, t.ex. skriftliga möten, utomhusmöten eller utbildning och möten i mindre grupper. Dessa ska vara allmänt tillgängliga.