Om meningsbildningens konst

Med andra ord: tidskrift om litterär översättning är en av Sveriges allra yppersta kulturtidskrifter, men ännu oupptäckt av de flesta utanför översättarskrået. I nummer 102, som nyligen utkommit, medverkar jag med en essä som tar sin utgångspunkt i Cecelia Watsons uppmärksammade bok Semicolon som kom ut förra året. I essän har jag även formulerat en del bredare tankar om språk, skrivande och översättning. Därför ville jag publicera den här, för att öka spridningen lite. Men köp och läs gärna hela tidskriftsnumret! Det inrymmer också bland annat en mycket fin artikel av Klara Lindell om det subsersiva med översättaryrket samt en spännande detaljkommentar av Sara Gordan utifrån hennes översättning av Michel Houellebecqs Serotonin.

Här nedan följer alltså min artikel.

***

Interpunktion på liv och död

Med Cecelia Watsons bok Semicolon har det börjat grubblas över skiljetecken på bred front. Alva Dahl som läst funderar på vad som egentligen gör en text mest framgångsrik, snillrik och skön.

NÄR CECELIA WATSONS bok Semicolon kom ut sommaren 2019 blev den, något otippat, genast en succé i hemlandet USA. Undertiteln är förstås säljande – How a misunderstood punctuation mark can improve your writing, enrich your reading and maybe even change your life – men min egen erfarenhet är att skiljetecken brukar betraktas som ett alltför smalt ämne för att engagera den breda allmänheten. Att Watson lyckas övertyga om samhällsrelevansen i att grubbla över semikolon är mycket glädjande.

Förutom skrivregelsamlingar finns det i och för sig ytterligare en bok om skiljetecken som verkligen nått ut brett – Komma rätt, komma fel och komma till punkt (eller på engelska: Eats, shoots & leaves) av Lynne Truss (2003). Truss riktade in sig på målgruppen språkpoliser och gav dem rejält med vatten på sina kvarnar. Det var Truss som fick alla att börja prata om att kommatecken kan rädda liv, ty det är skillnad på ”Nu äter vi, farmor!” och ”Nu äter vi farmor!”.

Cecelia Watsons bok är skriven i direkt polemik mot Truss och andra viktigpettrar. Hennes huvudpoäng är att det som behövs för att skriva bra och förstå andras texter inte är slavisk trohet till en viss uppsättning regler (att reglerna varierar mellan i stort sett varje skrivregelsamling komplicerar det hela ytterligare) utan uppmärksamhet och nyfikenhet.

Dem hon samtalar med i boken är, förutom Truss, framför allt regelsamlingar från 1800-talet – vilket ger en intressant bakgrund till dagens regelnissars resonemang – men även empiriska texter och textdiskussioner från såväl juridikens som romanens och essäistikens sfärer. Exemplen tycks valda på måfå, utifrån vad hon träffat på under arbetet, och även om de flesta placerar semikolon i förgrunden ges också prov på hur kommatecken och tankstreck lett till diskussioner. Detta är helt på sin plats; det är nästan omöjligt att på ett hederligt sätt yttra sig om ett enskilt skiljetecken utan att samtidigt komma in på interpunktion som fenomen.

”Rules only take us so far. That sentence should be the motto for any work on punctuation”, skriver David Crystal i sitt maffiga, kloka och roliga översiktsverk Making a point: the pernickety story of English punctuation från 2015. Crystal saknas bland Watsons referenser, liksom paleografen Malcolm B. Parkes banbrytande historiska genomgång Pause and effect: an introduction to the history of punctuation in the west från 1992. Dessa och flera andra forskare har dock gjort samma pragmatiska (i ordets språkvetenskapliga mening) insikt som Watson; jag tror att det är där de flesta landar när de har närläst tillräckligt många empiriska texter och nyfiket begrundat deras interpunktion. Att Watson framställer sig som den första i världshistorien att inse reglernas begränsning förtar lite av hennes trovärdighet, även om det inte förminskar hennes känsliga och spännande analyser. Hon hänvisar inte heller till någon av alla dem som reflekterat över läsningens konst (vilket kanske är lika bra; det här är inget akademiskt verk utan en bok för allmänheten), men den läsart hon tillämpar får mig att tänka på Hans-Georg Gadamer, George Steiner och Michail Bachtin såväl som, i vår egen tid, Toril Moi. Det är fråga om en hermeneutiskt lyssnande läsart, som inte nöjer sig med att mata in texten i en tolkningmatris och läsa av resultatet, utan kräver en mer förutsättningslös läsare som är beredd att öva upp sin inlevelseförmåga för att förstå vad skribenten vill  kommunicera.

Skälen till att Watsons bok har fått ett sådant genomslag kan vara dels att just semikolon har en enorm kulturell laddning – inget annat skiljetecken, utom möjligen utropstecknet, väcker så starka känslor – och dels den tydliga tesen, som också framförs med humor, engagemang och skärpa. Cecelia Watson är vad som brukar kallas en god stilist, och en  underhållande sådan. Tänk er att Sara Danius och Tage Danielsson flyttat in i samma kropp och satts att undervisa i ”writing and the humanities” på fakulteten för språk och tänkande vid ett mysigt liberal arts-college intill Hudsonfloden, ett par timmar norr om Manhattan. Varje kapitel inleds också med en charmigt medeltidsblinkande illustration utförd av New Yorkerveteranen Anthony Russo, och i fotnoterna tillåter sig Watson att sväva ut i diverse underfundiga och personliga kommentarer till huvudtexten. Jag längtar redan efter hennes nästa bok!

Kanske är en ytterligare framgångsfaktor just att boken är skriven i så tydlig polemik mot den berömda Lynne Truss. Det ger dramatik åt framställningen, och alla vi andra som suckat över Truss kan nu suga i oss Watsons skickliga argument. Farmors liv hänger i själva verket, menar Watson, inte på ett kommatecken utan främst på läsarens inställning. En kannibaliskt lagd läsare, som dessutom gärna vill bli av med farmodern i fråga, kommer att läsa även ”Nu äter vi, farmor!” som en uppmaning att hugga in. Vi andra skulle oftast inte ens komma på tanken, även om kommatecknet saknades. Samma förhållande gäller, antyder Watson, när vi läser texter med slarvfel, inlärarfel eller lågprestige-sociolektala drag. Den som läser med rödpennan i högsta hugg blir irriterad och finner texten obegriplig; den som läser välvilligt och inkännande förstår utan större svårigheter.

Jag instämmer i att regler kan göra mer skada än nytta. Många texter har blivit otydliga och klumpiga för att skribenten tror att hen måste hålla sig till godtyckliga dogmer som att aldrig inleda en mening med och eller jag, eller aldrig sätta komma före . Det är svårt att invända mot Watsons slutsats: för att bli en bra skribent är det inte främst regelplugg som behövs, även om sådant kan bidra till intressanta reflektioner, utan att uppmärksamt studera hur andra har gjort. Att läsa mycket och i läsningen söka meningen i det specifika, inte bara i det generella.

Samtidigt finns det också generella slutsatser att dra, och det tycker jag att Watson missar. Hon beskriver sig själv i en tidigare fas i livet som ett slags språklig positivist, som betraktade skrivregler och grammatiska regler som naturgivna lagar. Och det låter förstås befängt – så skönt att hon gjort upp med denna sida inom sig! Men de regler som i dag formuleras av professionella språkvårdare är nog sällan avsedda att betraktas som naturlagar. I stället är de abstraherade konventioner, ”kodifierad norm” som språkvetare säger. Språklig vardagsförståelse bygger på att vi upprepar oss, och skrivreglerna försöker lyssna in och formulera vad det är vi egentligen upprepar. När vi skriver (och talar) förhåller vi oss till konventioner på olika plan: genre, kontext, praktik, vår egen roll i (förhållande till) den grupp vi  vänder oss till och så vidare. Samtidigt rymmer varje yttrande också så finjusterad situationsvariation att det blir unikt. Detta element fångar skrivreglerna inte in, och språkvetenskapen är i allmänhet ganska dålig på att  uppmärksamma det, eftersom forskarna främst intresserar sig för de situationsöverskridande, intersubjektiva och generaliserbara elementen.

För egen del var det när jag läste de ryska språktänkarkollegerna Michail Bachtin och Valentin Volosjinov (i diverse övertygande översättningar till svenska och engelska) som denna pollett trillade ned: att språket är både givet och nytt, varje yttrande både generellt och specifikt. I rörelsen ut mot det nya omskapas ständigt konventionerna, så att standardnormen förändras. Denna standard kan förstås som en ren abstraktion, som vi (även om vi aldrig sett en skrivregelsamling i hela vårt liv) använder oss av för att skapa nya yttranden, vilka alltså ständigt befinner sig i spänningsfältet mellan det begagnade och det splitternya.

På senare tid har jag funderat en del på hur man skulle kunna beskriva kvalitet i en text, och en idé jag uppehållit mig vid är att de texter som uppfattas som mest framgångsrika, snillrika och sköna kanske är de som balanserar precis på den punkt mellan det givna och det nya som den aktuella genren – och den aktuella läsaren – är mogen för. Och gör det konsekvent, en mening i taget.

För inte länge sedan meddelade en redaktör per mejl att hen bytt ut samtliga ”…” mot ”–” i min översättning, och nu ville ha mitt godkännande. Sålunda kunde en interpunktionsvän med läggning åt det generella och regelstyrda med ett enkelt ”sök och ersätt”-kommando omintetgöra ett finlir som tagit mig många månader och som i detta sena skede av utgivningsprocessen inte gick att göra om; texten skulle snart till tryck (och dessutom var mitt tålamod slut). Watson ger mig inte bara stöd för min enskilda fallet-linje; hon får mig också att börja reflektera över själva redigeringens villkor. Om vi gav varje skiljetecken den uppmärksamhet det förtjänar borde kanske redigeringen av en text ges minst lika mycket tid som själva översättningen. Först då skulle väl redaktören verkligen komma till rätt i sin roll som bredvidläsare?

Watson får mig också att börja fundera över vilka kommentarer jag själv gett åt studenter jag undervisat i skrivande och översättning. När jag hänvisar till regler – är det inte ofta för att spara in på den tid som skulle krävas för att verkligen stanna upp vid och djupgående diskutera varje enskild mening? Vad går vi i så fall miste om, när diskussionerna om det specifika rationaliseras bort?

Om vi verkligen var textens tjänare skulle vi väl stanna upp vid varje mening. Amerikanska författare talar påfallande ofta om skrivandet som en komposition av sentences, på ett sätt jag kan sakna i Sverige. Jag tror det var Don DeLillo som i en intervju berättade att han skriver en mening i taget, en mening per sida (med enorma bokstäver). Denna mening jobbar han med tills den är färdig; det kan ta en hel dag. Jag har burit med mig den bilden – skrivandet som ett enormt tålamodskrävande, långsamt arbete vars frukt vi kanske inte får se på mycket länge.

Men själv har jag förstås fått lära mig – och lärt ut – en helt annan metod, en som skrivforskarna på goda grunder rekommenderar. Jag sprutar först ur mig diverse lösa idéer på papper (helst med reservoarpenna, så att jag slipper trycka så hårt och bli trött i handlederna), för att sedan, när jag glömt texten, skriva in den på datorn samtidigt som jag arbetar om den – stryker, utvecklar, lägger till och kastar om. Sedan får den vila ett tag igen innan jag läser om och putsar ytterligare, helst utskriven på papper igen. Så håller jag på tills jag tröttnat på texten, eller tills den måste lämnas in.

Jag saknar DeLillos strävsamhet och slits ständigt mellan å ena sidan längtan efter textens fulländning och å andra sidan strävan efter att komma  framåt, bli klar i tid och ta itu med nästa jobb. Men jag önskar att jag aldrig lägger ribban lägre än att varje mening ska vara komponerad just så precist och elegant, så givet och så nytt som blir bäst just här i text och kontext. Då krävs alla skiljetecken i verktygslådan, och så många ord och frasvarianter som möjligt. En skrivundervisning som byggde på DeLillo- metoden skulle vara problematisk på flera sätt (till exempel skulle den förvärra prestationsångesten för de flesta, och omöjliggöra diskussioner på högre textnivåer), men kanske kunde den ändå tillämpas åtminstone någon gång då och då? Så att studenterna fick i uppgift att skriva eller översätta en mening, varpå vi under följande seminarium kunde diskutera varje inlämnad mening grundligt och jobba vidare med den tillsammans. Vrida och vända på varje grafem. Öva oss i uppmärksam läsning.

Jag vet inte hur många gånger jag fått frågan vad jag tycker om semikolon (respektive utropstecken), men jag vet att jag skruvar på mig varje gång, och Watson ger mig råg i ryggen. Jag brukar förenkla mitt svar genom att placera mig i facket för semikolonets vänner, men nästa gång ska jag stå på mig och säga som det är: Det beror på. Peka ut ett specifikt semikolon i en viss mening i en faktisk text, så kan jag berätta hur jag känner för det.